دکتر تقی ارانی:فرزانه انقلابی و چهره تابناک جنبش مردمی

روز ۱۴ بهمن،روز شهادت دکتر تقی ارانی یکی از تابناکترین چهره های جنبش مردمی ایران،روز شهدان حزب توده ایران و جنبش انقلابی مردم و  روز گرامیداشت خاطره الهامبخش پیکارگران در خاک و خون خفته راه آزادی و استقلال ایران است….

هفتاد وهشت سال پیش در چنین روزی زندانبانان دستگاه مخوف و جنایت پیشه رضاشاهی ، قلب انسان شریفی را از کار انداختند که همواره برای زحمتکشان میهن ما در تپش بود.

مبارزه ارانی با قتل او خاتمه نیافت و اندیشه های دوران ساز او برای بنا کردن ایرانی آباد، آزاد و رها از بندهای استعمار، استثمار و استبداد، آنچنان نیروی عظیمی را در جامعه ما بسیج کرد و به حرکت درآورد که تا به امروز همچنان به راه پر فراز و نشیب خود ادامه می دهد.

 

بیاد رفیق شهید توده ای خسرو روزبه ورفیق شهید تقی ارانی…

Print Friendly, PDF & Email