شعبان بی مخ های جمهوری اسلامی!+ویدئو

«هانی کُرده» ؛ شعبان بی مخ خامنه ای ، مسئول سازماندهی اوباش برای سرکوب مردم، تخریب اموال عمومی با نام مردم کسانی مثل این دهه شصت بچه های مردم را درخیابان بخاطر یک اعلامیه سلاخی میکردند

 

Print Friendly, PDF & Email