گیسو شاکردی : تا به کی خموشی ای زنان ایران

تا به کی خموشی ای زنان ایران
ما را به دم تیر نگه نتوان داشت
در خانه دلگیر نگه نتوان داشت…….

Print Friendly, PDF & Email