به سرکوب و بازداشت کارگران پایان دهید! کارگران و زحمتکشان از اعتصاب برادران و خواهران کارگر خود در مجتمع نیشکر هفت تپه حمایت کنید!

حزب توده ایران؛ ضمن پشتیبانی قاطع از اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و خواسته آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران دربند و بازداشتی؛ بر اهمیت اتحاد عمل فرگیر و گسترده در جنبش کارگری- سندیکایی زحمتکشان بویژه در این مقطع زمانی حساس تاکید می ورزد.

بر پایه گزارش های منتشره امروز پانزدهم بهمن، در پنجمین روز اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، ده ها تن از کارگران توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده اند. درساعات اولیه صبح امروز گارد ویژه نیروی انتظامی همراه با ماموران مسلح امنیتی ضمن محاصره این کارخانه بزرگ صنعتی-کشاورزی، کارگران را مورد یورش وحشیانه قرار داده و پس از مجروح ساختن گروهی از آنها، حداقل ۲۴ تن را بازداشت و روانه زندان کرد. نام نمایندگان کارگران اعتصابی نیز در میان بازداشت شدگان به چشم می خورد.

اعتصاب به حق و تحسین برانگیز کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه به دنبال عدم تحقق وعده های کارفرما و اداره کار شهرستان شوش صورت گرفته است. کارگران و کارکنان بخش های مختلف این مجتمع شامل کارگران رسمی و روزمزد کارخانه و کارگران کشاورزی، کارمندان شرکت، بازنشستگان و کارگران نی بر؛ کماکان مطالبات تحقق نیافته بسیاری از جمله دریافت کامل دستمزد های معوقه، توقف خصوصی سازی و تامین حقوق سندیکایی دارند. کارگران به حق خواستار پرداخت فوری دستمزدهای معوقه خود در هفته های پایانی سال جاری هستند.  یورش امروز نیروهای سرکوبگر به کارگران بی دفاع و حق طلب مجتمع نیشکر هفت تپه بار دیگر سرشت کارگر ستیز رژیم ولایت فقیه را آشکار ساخته و ضرورت تشدید مبارزه در راه تامین حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان به شکل سازمان یافته و متحد را ثابت می کند.

حزب توده ایران؛ ضمن پشتیبانی قاطع از اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و خواسته آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران دربند و بازداشتی؛ بر اهمیت اتحاد عمل فرگیر و گسترده در جنبش کارگری- سندیکایی زحمتکشان بویژه در این مقطع زمانی حساس تاکید می ورزد. باید با اتحاد و همبستگی توان جنبش کارگری را تقویت کرده و از منافع صنفی و سیاسی طبقه کارگر و زحمتکشان در مقابله با دیکتاتوری حاکم دفاع نمود و پیوند با گردان های اجتماعی؛ جنبش زنان و دانشجویان و جوانان را استحکام بخشید. حزب توده ایران- حزب طبقه کارگر ایران با تمام امکانات خود در این جهت مبارزه کرده و می کند.

 

درود بر کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه!

کارگران و زحمتکشان سراسر کشور ؛ از اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه حمایت کنید!

کارگران بازداشتی مجتمع نیشکر هفت تپه باید فورا آزاد شوند!

کارگران در بند را آزاد کنید!

پیش به سوی مبارزه متحد و یکپارچه جنبش کارگری- سندیکایی زحمتکشان ایران !

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز

 

سایت حزب توده ایران – ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email