فیلم؛ تظاهرات کشاورزان

عزا عزاست امروز… زندگی کشاورز روی هواست امروز….

  اصفهان: درخواست معترضان از بازاریان

کشاورزان معترض به بازار سبزه میدان اصفهان رفتند و از بازاریان می خواهند به اعتراضات بپیوندند

فیلم؛ شعار ضد حکومتی در تظاهرات کشاورزان

اصفهان: راهپیمایی کشاورزان به جان آمده- ۱۹ اسفند

قیام مردم و کشاورزان کارد به استخوان رسیده در اعتراض به ندادن حق آبه در اصفهان ۱۹ اسفند

Print Friendly, PDF & Email