چرا اینگونه از موی زنان، ارشاد می ترسد؟

هم از سرخی گل ترسد هم از سبزی برگ آن
از آن سروی که محکم جای خود استاد می ترسد….

 

Print Friendly, PDF & Email