افشای گوشه ای از فساد مسئولین در جلسه استیضاح وزیر کار

شدت آلودگی همگانی کارگزاران این نظام از وزیر تا نماینده مجلس در جریان استیضاح علی ربیعی در مجلس آشکارا بیرون زد. معلوم شد وزیرکار خودش، پسرش، نائب رئیس مجلس، دختر نائب رئیس مجلس، معاون وزیر، پسر معاون وزیر، نماینده استیضاح کننده، پسر نماینده استیضاح کننده، همه با هم «دو لُپی» مشغول بخوربخور هستند و بر سر مقدار و میزان خوردن کارشان به مشاجره علنی کشید….
امروز مجلس «ذوب در ولایت» دوباره عصاره همه رذایل حاکمیت از آب درآمد و نیمرخی جدید از فساد وزیر امنیتی کار بیرون زد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email